Warning: A non-numeric value encountered in /home/ch4-mototf/ftp/wp/wp-content/themes/Divi/functions.php on line 5837
Zapytanie ofertowe 02/08/2017

Zapytanie ofertowe nr 02/08/2017, 22.08.2017

realizowane w ramach projektu pt.

„Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparci u o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.”

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 • ZAMAWIAJĄCY

CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA

ul. Górnicza 1b
44-282 Czernica
NIP: 739-38- 61-629

 • Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
 • Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

  II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Cel zamówienia:
  Przygotowanie stanowiska pomiarowego.
 • Przedmiotem zamówienia jest
  Zakup i dostawa elementów i materiałów do prowadzenia badań – węży gumowych, kabli elektrycznych, elementów metalowych stanowiących materiały pomocnicze do montażu czujników sprzętu pomiarowo kontrolnego w czterech terminach
 

KOLOR

GRUBOŚĆ [mm2]

DŁUGOŚĆ [m]

Kabel / przewód silikonowy

Jasno niebieski

1,5

100

2,5

100

Czarny

1,5

100

2,5

100

10

60

70

20

Czerwony

1,5

100

2,5

100

70

60

Niebieski

1,5

100

2,5

100

6

60

Biały

0,75

200

1

200

Pomarańczowy

1,5

100

Szary

1,5

100

2,5

100

10

60

Fioletowy

1,5

100

Brązowy

1,5

100

2,5

100

10

60

PE – (żółto – zielony)

6

60

Tulejki na przewody

Pojedyncze

Na każdą grubość przewodu po 100 szt

Oczka

Na każdą grubość przewodu po 100 szt

Widełki

Na każdą grubość przewodu po 100 szt

   

Szyny metalowe

SH35 głębokie

 

24

Korytka do szaf sterowniczych

 

Szerokość: 2,4,6 cm

Wysokość: 6 cm

Po 12 szt

Koszulki termokurczliwe

 

Na wszystkie rodzaje przewodów

Peszle

 

Grubość 6,11,16,21

Po 50 m

Przewody silikonowe

do przyłączenia przepustnic

Średnica 40, 80, 120 mm

Po 8 szt

Przewody

·   Parametry techniczne

Pojedyncze, silikonowe żyły z dużym zakresem odporności na temperatury wg DIN VDE 0250 cz. 1 i 502
– Zakres temperatur: od –60°C do +180°C (krótkotrwale do +220°C), Dopuszczalna temperatura żyły roboczej +180°C
– Napięcie nominalne U0/U 300/500 V
– Napięcie testu 2000 V
– Napięcie przebicia min. 5000 V
– Minimalny promień gięcia 15 x & Oslash kabla
– Odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)

·   Budowa:  żyła miedziana, pobielana Typ SiF, izolacja żyły z silikonu 

·   Właściwości:
– wysoka temperatura zapłonu
– odporny na: wysoko molekularne oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, alkohole, klofeny, rozcieńczone kwasy, ług i roztwory soli, utleniacze, warunki tropikalne i atmosferyczne, wodę, tlen i ozon
– bezhalogenowy zgodnie z VDE 0482 cz. 267/DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (równoważny DIN VDE 0472 cz. 813)
– PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (równoważny DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B) 

Tulejki na przewody – na każdą grubość przewodu 0,75; 1; 1,5; 2,5; 6; 10; 70 po 100 szt

·      Pojedyncze
·      Oczka
·     Widełki
Szyny metalowe – 25m
SH35 głębokie,

Korytka do szaf sterowniczych – po 10 szt na każdą szerokość
Szerokość: 2,4,6 cm
Wysokość: 6 cm

Koszulki termokurczliwe – na każdą grubość przewodu 0,75; 1; 1,5; 2,5; 6; 10; 70

Peszle – po 50 m na każdą grubość
Grubość 6,11,16,21

Węże sylikonowe – do połączenia przepustnic po 8 szt na każdą średnicę
Średnica: 40, 80, 120 mm

 • Kod CPV / Nazwa kodu

44425200-7 Uszczelnienia gumowe
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
44316400-2 Drobne artykuły metalowe

III. TERMIN / MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zapytania ofertowego należy rozłożyć na cztery równe części i dostarczyć do firmy Ch4 Moto w czterech terminach
do 9.10.2017 
do 6.12.2017
do 6.06.2018
do 6.12.2018

Ze względu na charakter badawczy projektu zamawiający dopuszcza zmianę terminu dostawy, po uzgodnieniu obu stron.

Termin wykonania zamówienia powinien zostać określony w ofercie Wykonawcy, wyrażony
w dniach roboczych od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty, jednak nie dłuższy niż 15 dni roboczych od zawiadomienia Wykonawcy o wyborze oferty. Za dni robocze uznaje się dni od poniedziałku do piątku (włącznie) z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy
w Rzeczypospolitej Polskiej.

IV. WARUNKI / KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:

    ·  Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (parametry oferowanych elementów zgodne z pożądanymi parametrami i ich minimalnymi zakresami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.

    ·  Wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do realizacji niniejszego zamówienia tj:
– Podmioty udzielające minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty.
– Podmioty składające ofertę całościową. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów wyliczonych
w oparciu o poniższe kryteria i ich ustaloną wagę. Ilości punktów za poszczególne kryteria po zsumowaniu będą stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 70%;
b) Okres gwarancji – waga 30%

ad. Kryterium a) „Cena” (70pkt)

Cena –  waga 70% 
Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną
o kwotę podatku VAT.

C = Cn + VAT
gdzie:

C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT

Cena oferty (zarówno brutto, jak i netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia. Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN.

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 70

Gdzie:    P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

ad. b) Okres gwaracji – waga 30%

od 20-24 miesięcy – 30 pkt.
od 16-20 miesięcy  – 20 pkt.
od 12-15 mieisęcy  – 10  pkt.

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

 • Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
  – czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
  – czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki?
  – czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
  – czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej
 • W ocenie punktowej wezmą udział wyłącznie te oferty, które spełniać będą kryteria formalne oraz kryterium udziału w postępowaniu opisane w pkt IV.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@ch4-moto.pl lub d.sopa@ch4-moto.pl w tytule wiadomości wpisując „Zakup i dostawa elementów i materiałów do
prowadzenia badań –
węży gumowych, kabli elektrycznych, elementów
metalowych
”, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b nie później niż do dnia 22.09.2017 r.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie oraz e-mailowo.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

 „W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu Beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
– uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
– posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
– pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
– pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli”

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 • Dodatkowych informacji udziela Dominika Sopa pod adresem e-mail:

d.sopa@ch4-moto.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty

Załącznik nr 2 – Specyfikacja urządzenia

Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykluczeniach

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
  a)  rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
  b)  nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
  c)  niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
 1. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu okresu obowiązywania umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy bądź zmiany załączników do umowy.

 

Zawiadomienie o o braku zgłoszenia się oferentów

Czernica, dnia 4.10.2017


Zawiadomienie o braku zgłoszenia się oferentów do zapytania ofertowego 02/08/2017

Uprzejmie informujemy, iż nie wpłynęła do naszej firmy żadna oferta na zapytanie ofertowe 02/08/2017 z dnia 22.08.2017.

Z poważaniem

Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Zapytanie ofertowe 3/10/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/10/2017 rok

realizowane w ramach projektu pt.

„Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparciu o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.”

I. INFORMACJE OGÓLNE:

 • ZAMAWIAJĄCY

CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA

ul. Górnicza 1b

44-282 Czernica

NIP: 739-38-61-629

 • Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”

 • Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

 • Cel zamówienia:

Realizacja prac badawczych niezbędnych do prawidłowego wykonania projektu pt. Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparciu o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.

 • Przedmiotem zamówienia jest:

Realizacja prac badawczych obejmujących symulacje komputerowe (obliczenia numeryczne) wybranych wielkości fizycznych związanych z pracą silnika o zapłonie iskrowym zasilanego paliwami gazowymi (gaz ziemny, biogaz) oraz ich walidacja z danymi eksperymentalnymi. Silnik gazowy będzie częścią układu kogeneracyjnego. Jednostką wyjściową jest trzycylindrowy silnik o zapłonie iskrowym, KUBOTA DG902 fabrycznie przystosowany do pracy w zakresie prędkości obrotowej od 2000 obr/min do 3600 obr/min. Oczekuje się, że w ramach zamówienia opracowany zostanie optymalny kształt kanału dolotowego oraz denka tłoka celem zasilania silnika gazem ziemnym lub biogazem przy prędkości obrotowej 1500 obr/min.

Zakres zlecenia:
– Optymalizacja kształtu kolektora dolotowego celem zapewnienia prawidłowego napełnienia silnika spalinowego świeżym ładunkiem.
– Bieżąca Weryfikacja obliczeń na podstawie danych dostarczonych przez Wnioskodawcę podczas testowania rozwiązania w warunkach rzeczywistych oraz uczestniczenie w badaniach eksperymentalnych.
– Określenie optymalnego przesunięcia osi sworznia tłoka celem zmniejszenia (minimalizacji) oporów wewnętrznych silnika.
– Opracowanie kształtu denka tłoka w zależności od wartości stopnia sprężania (kompresji) oraz warunków wymiany ciepła zakładając, że powierzchnia denka tłoka pokryta będzie materiałem ceramicznym o znanych własnościach fizycznych.
– Wykonanie koncepcji kształtu tłoka, a następnie jego weryfikacja z wykorzystaniem obliczeń numerycznych. Koncepcja powinna być wykonana jako szkic wskazujący główne wymiary geometryczne.
– Przekazanie Wnioskodawcy projektów wykonawczych po przeprowadzonych symulacjach numerycznych.
–  Uczestniczenie w pracach wykonawczych oraz testach optymalnego rozwiązania co do kształtu tłoka oraz grubości powłoki ceramicznej na jego denku.

Niezwłocznie po podpisaniu umowy, Wnioskodawca przekaże podmiotowi realizującemu obliczenia numeryczne geometrii kanału dolotowego oraz elementów wewnętrznych silnika w formie elektronicznej. Na czas realizacji zlecenia Wnioskodawca udostępni stanowisko badawcze znajdujące się w siedzibie firmy tj. CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA, ul. Górnicza 1b, 44-282 Czernica. Wnioskodawca zapewnia udostępnienie danych eksperymentalnych w zakresie: wartości temperatury w wybranych lokalizacjach silnika spalinowego, składu spalin, wartości strumieni przepływu powietrza oraz paliwa w kanale dolotowym. Zebranie danych dodatkowych w tym w szczególności danych chwilowego ciśnienia w cylindrze silnika spoczywa na podmiocie realizującym zlecenie. Przy czym Wnioskodawca zapewnia pomoc oraz włączenie się w prace eksperymentalne własnego zespołu wyspecjalizowanego w realizacji pomiarów. Stanowisko badawcze wyposażone jest w termopary (zlokalizowane w układach: dolotowym, wylotowym, chłodzenia, układ smarowania), miejsce do poboru próbki spalin, układ do pomiaru zużycia paliwa. Układ obciążenia generatorem energii elektrycznej.

 • Kod CPV / Nazwa kodu

73000000-2,  Usługi badawcze i eksperymentalno-rozwojowe oraz pokrewne usługi doradcze

III. TERMIN / MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zapytania ofertowego należy podzielić na dwie części i wykonać:
– pierwsza część w terminie 6-ciu miesięcy od dnia podpisania umowy
– druga część w terminie 12-miesięcy od dnia podpisania umowy.
Ze względu na charakter badawczy projektu zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji prac, po uzgodnieniu obu stron.

Miejsce realizacji zamówienia; 44-282 Czernica, ul. Gornicza1b

IV. WARUNKI / KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:

 • Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (zakres zlecenia  zgodny z pożądanymi obliczeniami, koncepcjami i weryfikacjami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.

 • wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania oraz dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem do realizacji niniejszego zamówienia tj:

 • Podmioty składające ofertę całościową. Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.

Dodatkowe warunki:

Oferent ubiegający się o wykonanie wyżej wymienionego przedmiotu zamówienia powinien

1) posiadać następujące kwalifikacje oraz aparaturę pomiarową:
– system do indykacji silników spalinowych
– minimum dwie osoby zdolne do przeprowadzenia wskazanego zakresu prac badawczych ze stopniem naukowym minimum doktora.
– wykaz przez każdą z osób wskazanych do realizacji zlecenia minimum 2 publikacji z zakresu zleconych prac badawczych.

2) Wymaga się, aby w okresie wykonywania zleconych prac, przedstawiciel Wykonawcy (biorący udział w realizacji tych prac) co najmniej raz na dwa tygodnie brał udział w spotkaniach roboczych odbywających się w siedzibie Zamawiającego tj. CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA, ul. Górnicza 1b, 44-282 Czernica

V. KRYTERIA OCENY OFERTY

Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu
o poniższe kryterium i jego ustaloną wagę. Ilości punktów za kryterium cena będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.

Kryteria oceny ofert i ich waga (%):

a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN

ad. Kryterium a) „Cena” (100pkt)

Cena –  waga 100% 

Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną
o kwotę podatku VAT.

C = Cn + VAT

gdzie:

C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT

Cena oferty (zarówno brutto, jak i netto) ma charakter ryczałtowy i powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN.

Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 100

Gdzie:    P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY

 • Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.

– czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
– czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym
wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki?
– czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
– czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?

 • W ocenie punktowej wezmą udział wyłącznie te oferty, które spełniać będą kryteria formalne oraz warunki/kryteria udziału w postępowaniu opisane w pkt IV.
 • Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem:
poczty elektronicznej na adres:  biuro@ch4-moto.pl lub d.sopa@ch4-moto.pl w tytule wiadomości wpisując „Oferta na prace badawcze obejmujące symulacje komputerowe (obliczenia numeryczne) wybranych wielkości fizycznych związanych z pracą silnika o zapłonie iskrowym.”,
poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b nie później niż do dnia 14.11.2017 r.

 • Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 • Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
 • W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
 • O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub e-mailowo.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA

„W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:

a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. DODATKOWE INFORMACJE

 • Dodatkowych informacji udziela Dominika Sopa pod adresem e-mail: d.sopa@ch4-moto.pL

X. ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 – Formularz oferty   
Załącznik nr 2 – Wykaz kwalifikacji i zaplecza
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o wykluczeniach
Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych  

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY

 1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:

a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
b) nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
c) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.

 1. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy.

Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze
aneksu do umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Czernica, dnia 15.11.2017


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 03/10/2017 z dnia 13.10.2017 na realizację prac badawczych obejmujących symulacje komputerowe (obliczenia numeryczne) wybranych wielkości fizycznych związanych z pracą silnika o zapłonie iskrowym zasilanego paliwami gazowymi, wpłynęła do nas jedna oferta.

Prace badawcze wykona dla nas Instytut Techniki Cieplnej, Wydzial Inżynierii Środowiska i Energetyki  Politechniki Śląskiej.

Z poważaniem

Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. k.

Zapytanie ofertowe 4/02/2018

Czernica, dnia 7.02.2018

Zapytanie ofertowe nr 04/02/2018 rok

realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparciu o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
• ZAMAWIAJĄCY
CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA ul. Górnicza 1b 44-282 Czernica NIP: 739-38-61-629
• Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
• Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Cel zamówienia:
Zakup elementów służących do stałego zainstalowania w prototypie.
• Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup materiałów konstrukcyjnych, sterowniczych oraz elementów funkcjonalnych do budowy prototypu.

Materiały elektryczne:
1. Wyłączniki:
a) GCB wyłącznik trzybiegunowy do 300A, prąd znamionowy do 300A, zdolność zwarciowa 150kA – 1szt

b) MCB Wyłącznik nadprądowy trzybiegunowy – 3P C32 10kA – 1 szt

2. Galanteria wewnątrz-szafowa 2 szt:
a) szyny miedziane DIN 35 mm – 3szt,
b) szafka sterownicza wymiary: głębokość 21 cm, szerokość 40 cm, wysokość 50 cm

3. Układ do pomiaru jakości sieci; (szt. 1)

Przekładnik prądowy ASRD 14 trójfazowy, nasadzany, prąd wtórny 5 A. Do podłączenia do systemów pomiaru prądu z wejściem 5 A.

4. Dławiki – elementy przeciwzakłóceniowe:
a) Dławik komutacyjny trójfazowy: 16A, 400V,
b) Dławik komutacyjny trójfazowy: 25A, 400V 50HZ
c) Dławik sieciowy trójfazowy: 31,5A, 500V, 50HZ
d) Dławik sieciowy trójfazowy: 16A, 500V, 50HZ

5. Zasilacz prądu zmiennego z 230V na prąd stały 24V.

6. Instalacje elektryczne systemu kogeneracji;
a)
0,75 mm2 – przewód biały – 100 m
1,0 mm2 – przewód czarny – 100 m
• Parametry techniczne
Pojedyncze, silikonowe żyły z dużym zakresem odporności na temperatury wg DIN VDE 0250 cz. 1 i 502 – Zakres temperatur: od –60°C do +180°C (krótkotrwale do +220°C), Dopuszczalna temperatura żyły roboczej +180°C – Napięcie nominalne U0/U 300/500 V – Napięcie testu 2000 V – Napięcie przebicia min. 5000 V – Minimalny promień gięcia 15 x & Oslash kabla – Odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)
• Budowa: żyła miedziana, pobielana Typ SiF, izolacja żyły z silikonu
• Właściwości:
– wysoka temperatura zapłonu – odporny na: wysoko molekularne oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, alkohole, klofeny, rozcieńczone kwasy, ług i roztwory soli, utleniacze, warunki tropikalne i atmosferyczne, wodę, tlen i ozon – bezhalogenowy zgodnie z VDE 0482 cz. 267/DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (równoważny DIN VDE 0472 cz. 813)
– PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (równoważny DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

b) końcówki (Material: miedź , cynkowana galwanicznie)

Elementy mechaniczne cz 1
1. Zestawy elementów montażowych (3 sztuki)

Pierwszy zestaw zawiera:
A) Wymiennik ciepła – oleju, do silnika KUBOTA o symbolu DG 972-ES o o mocy 3kW, chłodzony wodą:
Węże przyłączeniowe:
– na wejściu oleju – 95°C
– na wyjściu 65°C
Przyłącza węży do silnika KUBOTA:
Strona olejowa: 1,5 cala
Storna wodna: 1 cala
B) Wymiennik ciepła – powietrze o mocy 24kW:
Węże przyłączeniowe:
– na wejściu mieszanki paliwowo-powietrznej- 80-120°C
– na wyjściu 35-40°C
Przyłącza węży:
Strona gazowa: 2,5 cala
Storna wodna: 1,5 cala
C) Głowica silnika:
KUBOTA o symbolu DG 972-ES – 2szt

Drugi zestaw zawiera:
A) Przewód silikonowy do połączenia turbiny:
przewód prosty: długość: 450mm, średnica: Ф 80mm
B) Kolanka metalowe , ocynkowane lub z lepszego materiału

C) Mieszalniki gazu typu venturi na ciekły gaz LPG i CNG, ciśnienie pracy zerowe o mocy :
10 kW – 75 kW – 3 szt
D) Czujniki temperatury typu PT 100 – 5szt,
termopara typu K – 5szt z przewodami o długości 2m.
E) Zawory lambda do współpracy z metanem na średnicę przyłącza Ф 50mm – 3szt.
F) Blacha stalowa tłoczona, Wymiary 1m/2,5m, grubość 2,5mm

Trzeci zestaw zawiera:
A) Inwertery Power Module PM250 trójfazowe kompletne, z automatycznym zabezpieczeniem, z monitorowaniem sieci miejskiej, z wyświetlaczem i sterowaniem:

B) Świece Beru long life EA=0,3 mm, 14mm – 6 szt
C) Kable zapłonowe teflonowe do cewek 99061 – 6szt
D) Listwa zapłonowa od 3-6 cylindrowa – 1szt
E) Przepustnica elektroniczna 2”E-LES50-SMC – 3szt
F) Filtr powietrza + uchwyt – 3szt

Elementy mechaniczne cz.2
1. Odlewy aluminiowe na kolektory zgodnie z podanymi wymiarami – 3szt
2. Gniazda przyłączeniowe – 3szt
Gniazda przyłączeniowe termiczne do układu wydechowego:
średnica Ф 39mm, Ф 76mm, Ф 85mm.
3. Kryzy z silnikami krokowymi:

4. Osprzęt pomiarowy 1szt
MAP sensor 0,2-2 Bara
5. Surówki tłoków (10 szt)
6. Tuleje cylindrowe (10 szt)

Elementy uszczelniające
1. Zestawy uszczelnień 10 szt
1 zestaw uszczelnień zawiera:
A) Oringi:

B) Uszczelki metalowe pod głowicę pod dany kod silnika:


C) Uszczelki pod kolektor ssący i wydechowy


D) Uszczelki pod miskę olejową

2. Uszczelnienia i elementy połączeniowe (2szt)
1 zestaw zawiera:
a) Opaski zaciskowe średnica: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 po 10 sztuk
b) Kompensatory spawalne

c) Uszczelka pod pokrywę zaworów – 1szt typu oring z metra z zestawem klejącym – 5m
d) Elementy wygłuszające (K-fonik PU40)
Akustyczna pianka poliuretanowa – materiał dźwiękochłonny. Grubość materiału/typ – PU 40mm Rozmiar maty 1000mm x 8m

Elementy wymienników ciepła
1. Wkłady wymienników ciepła
a) Wymiennik płytowy 20 kW, króćce przyłączeniowe 1cal
b) Wymiennik płytowy 30 kW, króćce przyłączeniowe 1,5 cala.
2. Elementy obudowy intercoolerów
a) Blacha aluminiowa grubość: 4mm długość: 2m szerokość: 1m
b) Lub odlew aluminiowy dopasowany do wymiennika

Sterowniki cz.1
1. Sterowniki przemysłowe :
a) Sterownik przemysłowy – rozszerzeń sygnałowych do sygnałów analogowych i cyfrowych model INTELI AIN8 – 2szt
b) Sterownik przemysłowy – InteliSys NTC BaseBox, IS-NTC-BB – 3 szt
2. Sterownik do synchronizacji z siecią – 4Y-CHP GAS GENSET CONTROLER BASEBOX
3. Panel operatorski z wyświetlaczem InteliVision 5 – 1szt

Sterowniki cz.2
1. Program developerski do programowania sterowników (szt. 1)
2. Program aplikacyjny do pisania aplikacji na panele operatorskie; (szt. 1)

• Kod CPV / Nazwa kodu :

44425200-7 Uszczelnienia gumowe
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
44316400-2 Drobne artykuły metalowe

III. TERMIN / MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zapytania ofertowego należy dostarczyć do firmy Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa w terminie do 19.03.2018r.
Miejsce realizacji zamówienia; 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b

IV. WARUNKI / KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:
• Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (parametry oferowanych elementów zgodne z pożądanymi parametrami i ich minimalnymi zakresami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.

• wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania

• podmioty udzielające minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe ale tylko w ramach wybranej grupy lub zestawu tj:
1. Materiały elektryczne.
2. Elementy mechaniczne:
a) Pierwszy zestaw
b) Drugi zestaw
c) Trzeci zestaw
3. Elementy uszczelniające.
4. Elementy wymienników ciepła.
5. Sterowniki:
a) Część 1
b) Część 2

V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o poniższe kryterium i jego ustaloną wagę. Ilości punktów za kryterium cena będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 100%;

ad. Kryterium a) „Cena” (100pkt)
Cena – waga 1000%
Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.
C = Cn + VAT
gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT
Cena oferty (zarówno brutto, jak i netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN.
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 100

Gdzie: P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
• Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
– czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
– czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki?
– czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
– czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@ch4-moto.pl lub d.sopa@ch4-moto.pl w tytule wiadomości wpisując „Zakup materiałów konstrukcyjnych, sterowniczych oraz elementów funkcjonalnych do budowy prototypu.”, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b nie później niż do dnia 12.03.2018 r.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub e-mailowo.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Dominika Sopa pod adresem e-mail: d.sopa@ch4-moto.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 4_1 – Formularz oferty
Załącznik nr 4_2 – Zestawienie elemntów i ich opis
Załącznik nr 4_3 – Oświadczenie o wykluczeniach
Załącznik nr 4_4 – Oświadczenie o przetwarzaniu dan.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
b) nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
c) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
2. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Zawiadomienie o wyborze oferenta

Czernica, dnia 14.03.2018


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zapytaniu ofertowym.

Uprzejmie informujemy, iż w odpowiedzi na zapytanie ofertowe nr 04/02/2018 z dnia 7.02.2018 na zakup materiałów konstrukcyjnych, sterowniczych oraz elementów funkcjonalnych do budowy prototypu wpłynęła do nas jedna częściowa oferta.

Zestaw trzeci elementow mechanicznych oraz sterowniki cz.2 dostarczy do nas firma Sikora Internationales Handelsunternehmen.

Z poważaniem

Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. k.

Zapytanie ofertowe 5/04/2018

Czernica, dnia 4.04.2018

Zapytanie ofertowe nr 5/04/2018 rok

realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparciu o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
• ZAMAWIAJĄCY
CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA ul. Górnicza 1b 44-282 Czernica NIP: 739-38-61-629
• Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
• Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Cel zamówienia:
Zakup elementów służących do stałego zainstalowania w prototypie.
• Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup materiałów konstrukcyjnych, sterowniczych oraz elementów funkcjonalnych do budowy prototypu.

Materiały elektryczne:
1. Wyłączniki:
a) GCB wyłącznik trzybiegunowy do 300A, prąd znamionowy do 300A, zdolność zwarciowa 150kA – 1szt

b) MCB Wyłącznik nadprądowy trzybiegunowy – 3P C32 10kA – 1 szt

2. Galanteria wewnątrz-szafowa 2 szt:
a) szyny miedziane DIN 35 mm – 3szt,
b) szafka sterownicza wymiary: głębokość 21 cm, szerokość 40 cm, wysokość 50 cm

3. Układ do pomiaru jakości sieci; (szt. 1)

Przekładnik prądowy ASRD 14 trójfazowy, nasadzany, prąd wtórny 5 A. Do podłączenia do systemów pomiaru prądu z wejściem 5 A.

4. Dławiki – elementy przeciwzakłóceniowe:
a) Dławik komutacyjny trójfazowy: 16A, 400V,
b) Dławik komutacyjny trójfazowy: 25A, 400V 50HZ
c) Dławik sieciowy trójfazowy: 31,5A, 500V, 50HZ
d) Dławik sieciowy trójfazowy: 16A, 500V, 50HZ

5. Zasilacz prądu zmiennego z 230V na prąd stały 24V.

6. Instalacje elektryczne systemu kogeneracji;
a)
0,75 mm2 – przewód biały – 100 m
1,0 mm2 – przewód czarny – 100 m
• Parametry techniczne
Pojedyncze, silikonowe żyły z dużym zakresem odporności na temperatury wg DIN VDE 0250 cz. 1 i 502 – Zakres temperatur: od –60°C do +180°C (krótkotrwale do +220°C), Dopuszczalna temperatura żyły roboczej +180°C – Napięcie nominalne U0/U 300/500 V – Napięcie testu 2000 V – Napięcie przebicia min. 5000 V – Minimalny promień gięcia 15 x & Oslash kabla – Odporność na promieniowanie do 20 x 106 cJ/kg (do 20 Mrad)
• Budowa: żyła miedziana, pobielana Typ SiF, izolacja żyły z silikonu
• Właściwości:
– wysoka temperatura zapłonu – odporny na: wysoko molekularne oleje, tłuszcze roślinne i zwierzęce, alkohole, klofeny, rozcieńczone kwasy, ług i roztwory soli, utleniacze, warunki tropikalne i atmosferyczne, wodę, tlen i ozon – bezhalogenowy zgodnie z VDE 0482 cz. 267/DIN EN 50267-2-2/ IEC 60754-2 (równoważny DIN VDE 0472 cz. 813)
– PVC samogasnące i płomienioodporne, testowane wg VDE 0482-332-1-2 DIN EN 60332-1-2/IEC 60332-1 (równoważny DIN VDE 0472 cz. 804 test metodą B)

b) końcówki (Material: miedź , cynkowana galwanicznie)

Elementy mechaniczne cz 1
1. Zestawy elementów montażowych (2 sztuki)

Pierwszy zestaw zawiera:
A) Wymiennik ciepła – oleju, do silnika KUBOTA o symbolu DG 972-ES o o mocy 3kW, chłodzony wodą:
Węże przyłączeniowe:
– na wejściu oleju – 95°C
– na wyjściu 65°C
Przyłącza węży do silnika KUBOTA:
Strona olejowa: 1,5 cala
Storna wodna: 1 cala
B) Wymiennik ciepła – powietrze o mocy 24kW:
Węże przyłączeniowe:
– na wejściu mieszanki paliwowo-powietrznej- 80-120°C
– na wyjściu 35-40°C
Przyłącza węży:
Strona gazowa: 2,5 cala
Storna wodna: 1,5 cala
C) Głowica silnika:
KUBOTA o symbolu DG 972-ES – 2szt

Drugi zestaw zawiera:
A) Przewód silikonowy do połączenia turbiny:
przewód prosty: długość: 450mm, średnica: Ф 80mm
B) Kolanka metalowe , ocynkowane lub z lepszego materiału

C) Mieszalniki gazu typu venturi na ciekły gaz LPG i CNG, ciśnienie pracy zerowe o mocy :
10 kW – 75 kW – 3 szt
D) Czujniki temperatury typu PT 100 – 5szt,
termopara typu K – 5szt z przewodami o długości 2m.
E) Zawory lambda do współpracy z metanem na średnicę przyłącza Ф 50mm – 3szt.
F) Blacha stalowa tłoczona, Wymiary 1m/2,5m, grubość 2,5mm

Elementy mechaniczne cz.2
1. Odlewy aluminiowe na kolektory zgodnie z podanymi wymiarami – 3szt
2. Gniazda przyłączeniowe – 3szt
Gniazda przyłączeniowe termiczne do układu wydechowego:
średnica Ф 39mm, Ф 76mm, Ф 85mm.
3. Kryzy z silnikami krokowymi:

4. Osprzęt pomiarowy 1szt
MAP sensor 0,2-2 Bara
5. Surówki tłoków (10 szt)
6. Tuleje cylindrowe (10 szt)

Elementy uszczelniające
1. Zestawy uszczelnień 10 szt
Jeden zestaw uszczelnień zawiera:
A) Oringi:

B) Uszczelki metalowe pod głowicę pod dany kod silnika:


C) Uszczelki pod kolektor ssący i wydechowy


D) Uszczelki pod miskę olejową

2. Uszczelnienia i elementy połączeniowe (2szt)
Jeden zestaw uszczelnień i elementow polączeniowych zawiera:
a) Opaski zaciskowe średnica: 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140, 160 po 10 sztuk
b) Kompensatory spawalne

c) Uszczelka pod pokrywę zaworów – 1szt typu oring z metra z zestawem klejącym – 5m
d) Elementy wygłuszające (K-fonik PU40)
Akustyczna pianka poliuretanowa – materiał dźwiękochłonny. Grubość materiału/typ – PU 40mm Rozmiar maty 1000mm x 8m

Elementy wymienników ciepła
1. Wkłady wymienników ciepła
a) Wymiennik płytowy 20 kW, króćce przyłączeniowe 1cal
b) Wymiennik płytowy 30 kW, króćce przyłączeniowe 1,5 cala.
2. Elementy obudowy intercoolerów
a) Blacha aluminiowa grubość: 4mm długość: 2m szerokość: 1m
b) Lub odlew aluminiowy dopasowany do wymiennika

Sterowniki
1. Sterowniki przemysłowe :
a) Sterownik przemysłowy – rozszerzeń sygnałowych do sygnałów analogowych i cyfrowych model INTELI AIN8 – 2szt
b) Sterownik przemysłowy – InteliSys NTC BaseBox, IS-NTC-BB – 3 szt
2. Sterownik do synchronizacji z siecią – 4Y-CHP GAS GENSET CONTROLER BASEBOX
3. Panel operatorski z wyświetlaczem InteliVision 5 – 1szt


• Kod CPV / Nazwa kodu :

44425200-7 Uszczelnienia gumowe
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
44316400-2 Drobne artykuły metalowe

III. TERMIN / MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA
Przedmiot zapytania ofertowego należy dostarczyć do firmy Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa w terminie do 30.05.2018r.
Miejsce realizacji zamówienia; 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b

IV. WARUNKI / KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:
• Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (parametry oferowanych elementów zgodne z pożądanymi parametrami i ich minimalnymi zakresami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.

• wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania

• podmioty udzielające minimum 12 miesięcznej gwarancji na przedmiot zamówienia. Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty.

Zamawiający dopuszcza oferty częściowe ale tylko w ramach wybranej grupy lub zestawu tj:
1. Materiały elektryczne.
2. Elementy mechaniczne część 1:
a) Pierwszy zestaw
b) Drugi zestaw
3. Elementy mechaniczne część 2
4. Elementy uszczelniające.
5. Elementy wymienników ciepła.
6. Sterowniki

V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o poniższe kryterium i jego ustaloną wagę. Ilości punktów za kryterium cena będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
a) Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 100%;

ad. Kryterium a) „Cena” (100pkt)
Cena – waga 1000%
Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.
C = Cn + VAT
gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT
Cena oferty (zarówno brutto, jak i netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN.
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 100

Gdzie: P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
• Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
– czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
– czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki?
– czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
– czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT
Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: biuro@ch4-moto.pl lub d.sopa@ch4-moto.pl w tytule wiadomości wpisując „Zakup materiałów konstrukcyjnych, sterowniczych oraz elementów funkcjonalnych do budowy prototypu.”, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b nie później niż do dnia 07.05.2018 r.
• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub e-mailowo.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Dominika Sopa pod adresem e-mail: d.sopa@ch4-moto.pl

X. ZAŁĄCZNIKI
Załącznik nr 5_1 – Formularz oferty
Załącznik nr 5_2 – Zestawienie elemntów i ich opis 
Załącznik nr 5_3 – Oświadczenie o wykluczeniach
Załącznik nr 5_4 – Oświadczenie o przetwarzaniu dan.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
b) nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
c) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
2. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Zawiadomienie o o braku zgłoszenia się oferentów

Czernica, dnia 16.05.2018


Zawiadomienie o braku zgłoszenia się oferentów do zapytania ofertowego 5/04/2018

Uprzejmie informujemy, iż nie wpłynęła do naszej firmy żadna oferta na zapytanie ofertowe 5/04/2018 z dnia 04.04.2018.

Z poważaniem

Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Zapytanie ofertowe 6/12/2018

Czernica, dnia 27.12.2018

Zapytanie ofertowe nr 6/12/2018 rok

realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparciu o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
• ZAMAWIAJĄCY
CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA ul. Górnicza 1b 44-282 Czernica NIP: 739-38-61-629
• Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
• Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Cel zamówienia:
  Zakup materiałów do zainstalowania na stałe w urządzeniu pilotażowym.

•  Przedmiotem zamówienia jest:
   Zakup materiałów do zainstalowania na stałe w urządzeniu pilotażowym.

  1.       Elementy metalowe

  1)     RURY stalowe z możliwością połączenia

a)       Zaciskowego
 Rury do zaciskania prasą

LP

Materiał

Uszczelnienie

Grubość ścianki [mm]

Średnica Ø [cal]

Długość [m]

 
 

1

stal nierdzewna lub ocynkowane

typu oring

 1,0 – 4,0

3/8″

10

 

2

1,0″

10

 

3

1,5″

10

 

4

2,0″

10

 

5

2,5″

10

 

b)      Gwintowanego

LP

Materiał

Grubość ścianki [mm]

Średnica Ø [cal]

Długość [m]

 
 

1

stal węglowa

2,0 – 4,0

3/8″

6

 

2

0,5″

6

 

3

1,0”

6

 

4

1,5”

6

 

c)      Spawalnego

LP

Materiał

Grubość ścianki [mm]

Średnica Ø [mm]

Długość [m]

 
 

1

stal:

-nierdzewna 1.403

– lub ocynkowana

1,0 – 3,0

12

12

 

2

20

12

 

3

25

12

 

4

32

12

 


2)     
Rurka ze stali kotłowej
  Rura o średnicy Ø zew 12mm, wykonana ze stali kotłowej lub nierdzewnej, 1.407, o grubości blachy 1,5mm, odporna na wysoką temperaturę (do 700 °C), – długość 100m

3)     Rura wielkośrednicowa
  Rura o średnicy Ø zew 170mm, wykonana ze stali nierdzewnej o grubości blachy 3mm – długość 6m

4)      Termo-wibratory mieszkowe (plecionki)

LP

Materiał

rodzaj połączenia

Średnica Ø [mm]

Ilość szt

 
 

1

stal nierdzewna kształtowana

spawalne

60

1

 

2

80

1

 

3

100

1

 

5)      Płaskownik ze stali nierdzewnej

LP

Materiał

wymiary [mm]

długość [m]

 
 

1

stal nierdzewna norma 1.403

20×5

6

 

2

35×5

6

 

6)    Płaskownik konstrukcyjny ze stali wytrzymałościowej 120×30 mm, długość 3m – 1szt.

7)   Kątowniki ze stali węglowej

LP

Materiał

wymiary [mm]

długość [m]

 
 

1

stal węglowa

40x40x4

6

 

2

45x40x4

6

 

3

50x50x6

6

 

4

65x50x6

6

 

2.       Węże gumowe


a)      Węże odporne na temperaturę i glikol

LP

Materiał

Średnica Ø [mm]

Długość [mm]

Ilość szt

Rodzaj połączenia

Odporne na temperaturę do 150°C

Odporne na glikol

 
 

1

Węże gumowe w osłonie metalowej (siatka stalowa)

16

400

2

DKOL

TAK

TAK

 

650

2

 

800

2

 

1000

2

 

2

20

400

2

DKOL

TAK

TAK

 

650

2

 

800

2

 

1000

2

 

3

25

400

2

DKOL

TAK

TAK

 

650

2

 

800

2

 

1000

2

 

4

50

400

2

DKOL

TAK

TAK

 

650

2

 

800

2

 

1000

2

 


b)     
Węże odporne na olej

LP

właściwości

Średnica Ø [mm]

Długość [mm]

Ilość szt

Rodzaj przyłącza

Odporne na temperaturę do 150°C

 
 

1

 – duża
elastyczność

 – odporność na temperaturę

 – ciśnienie pracy do 125 atm

 

20

600

2

KOMATSU

TAK

 

750

1

 

900

2

 

1050

1

 

1200

1

 

2

22

600

2

KOMATSU

TAK

 

750

1

 

900

1

 

1050

1

 

1200

2

 

3

25

600

1

KOMATSU

TAK

 

750

1

 

900

1

 

1050

1

 

1200

1

 

4

28

600

1

KOMATSU

TAK

 

750

1

 

900

2

 

1050

2

 

1200

1

 

5

32

600

2

KOMATSU

TAK

 

750

1

 

900

1

 

1050

1

 

1200

1

 


c)      
Do ciśnienia 16 atm

LP

Materiał

Średnica Ø [mm]

Długość [mm]

Ilość szt

Rodzaj przyłącza

1

– wkład gumowy w podwójnej osnowie metalowej

12

900

2

DKOL

1500

2

2

18

900

2

DKOL

1500

2

3

22

900

2

DKOL

1500

2

4

25

900

2

DKOL

1500

2

3.       Węże metalowe
Węże wysokociśnieniowe

LP

Właściwości

Średnica Ø [mm]

Długość [mm]

Rodzaj połączenia

Ilość szt

1

 – podwójny
oplot ze stali nierdzewnej,

– wkład stalowy spawalny z końcówką KOMATSU

 – elastyczny

20

800

KOMATSU

2

1000

2

1200

2

1400

2

2

22

800

KOMATSU

2

1000

2

1200

2

1400

2

3

25

800

KOMATSU

2

1000

2

1200

2

1400

2

4

32

800

KOMATSU

2

1000

2

1200

2

1400

2

4.       Drobne elementy konstrukcyjne


1)      ŚRUBY wykonane ze stali węglowej wytrzymałościowej lub ocynkowane

ŚRUBY z gwintem metrycznym, drobnozwojowym

rodzaj łba

LP

średnica Ø [mm]

sześciokątny  [szt]

imbusowy [szt]

płaski [szt]

stażkowy [szt]

1

6

40

40

40

40

2

8

40

40

40

40

3

10

40

40

40

40

4

12

40

40

40

40

5

14

40

40

40

40

6

16

40

40

40

40

7

18

40

40

40

40

2)     Podkładki ze stali nierdzewnej

 

ze stali nierdzewnej płaskie

sprężynowe

LP

średnica Ø [mm]

ilość  [szt]

średnica Ø [mm]

ilość  [szt]

1

6

50

6

50

2

8

50

8

50

3

10

50

10

50

4

12

50

12

50

5

14

50

14

50

6

16

50

16

50

7

18

50

18

50

3)     Zestaw nakrętek ze zintegrowaną podkładką

LP

średnica Ø [mm]

ilość  [szt]

1

6

60

2

8

60

3

10

60

4

12

60

5

14

60

6

16

60

7

18

60

4)     Blacha karbowana
– stalowa – 1 arkusz

– aluminiowa – 1 arkusz
5)     Blacha perforowana o otworach:

– okrągłych, grubość 1mm – 1 arkusz

– prostokątnych, grubość 1mm – 1 arkusz
6
)     Blacha ze stali nierdzewnej 1.403, o wymiarach 1200mm x 1800mm x 1,5mm.

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

• Kod CPV / Nazwa kodu :
44425200-7 Uszczelnienia gumowe
31680000-6 Elektryczne artykuły i akcesoria
44316400-2 Drobne artykuły metalowe

III. TERMIN / MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zapytania ofertowego należy dostarczyć do firmy Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa w terminie do 22.04.2019r.

 Miejsce realizacji zamówienia;   44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b

IV. WARUNKI / KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:
• Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (parametry oferowanych elementów zgodne z pożądanymi parametrami i ich minimalnymi zakresami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.

• wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wramach jednej z grup, tj:
1.        Elementy metalowe

2.       Węże gumowe

3.       Węże metalowe

4.       Drobneelementy konstrukcyjne

V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o poniższe kryterium i jego ustaloną wagę. Ilości punktów za kryterium cena będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 100%;

Kryterium  „Cena” (100pkt)
Cena – waga 1000%
Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.
C = Cn + VAT
gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT
Cena oferty (zarówno brutto, jak i netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN.
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 100

Gdzie: P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
• Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
– czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
– czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki?
– czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
– czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  biuro@ch4-moto.pl w tytule wiadomości wpisując „Zakup materiałów do zainstalowania na stałe w urządzeniu pilotażowym”, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b nie później niż do dnia 27.01.201 r. 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub e-mailowo.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Pni  Daria Bluszcz pod adresem e-mail: biuro@ch4-moto.pl lub Pani Dominika Sopa pod adresem e-mail: d.sopa@ch4-moto.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

zapytanie ofertowe nr 6-12-2018

Załącznik nr 6_1 – Formularz oferty

Załącznik nr 6_2 – Oświadczenie o wykluczeniach

Załącznik nr 6_3 – Oświadczenie o przetwarzaniu dan.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
b) nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
c) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
2. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Zawiadomienie o braku zgłoszenia się oferentów

Czernica, dnia 01.02.2018


Zawiadomienie o braku zgłoszenia się oferentów do zapytania ofertowego 6/12/2018

Uprzejmie informujemy, iż nie wpłynęła do naszej firmy żadna oferta na zapytanie ofertowe 6/12/2018 z dnia 27.12.2018.

Z poważaniem

Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa

Zapytanie ofertowe 7/02/2019

Czernica, dnia 4.02.2019

Zapytanie ofertowe nr 7/02/2019 rok

realizowane w ramach projektu pt. „Opracowanie innowacyjnego oraz efektywnego ekonomicznie systemu kogeneracyjnego w oparciu o nowy układ zasilania i adaptacyjnego sterowania pracą jednostki ZI, spalającego paliwa gazowe o zmiennych właściwościach fizyko-chemicznych.”

I. INFORMACJE OGÓLNE:
• ZAMAWIAJĄCY
CH4 MOTO SP. Z O.O., SP. KOMANDYTOWA ul. Górnicza 1b 44-282 Czernica NIP: 739-38-61-629
• Zapytanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadami konkurencyjności na podstawie na podstawie „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”
• Do niniejszego zapytanie ofertowego nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. 2010r., Nr 113, poz.759 ze zm.).

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

• Cel zamówienia:
Zakup materiałów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych związanych z powstaniem urządzenia pilotażowego.

•  Przedmiotem zamówienia jest:
Zakup materiałów zużywalnych niezbędnych do prowadzenia prac rozwojowych związanych z powstaniem urządzenia pilotażowego.

1. ŚRUBY wykonane ze stali węglowej wytrzymałościowej

LP

Gwint Ø

Długość [mm]

twardość

materiał

Rodzaj łba

Ilość [kg]

1

M 8

25

8,8

Stal węglowa

sześciokątne

1

2

35

1

3

60

1

4

85

1

5

M 10

35

8,8

1

6

50

1

7

65

1

8

80

1

LP

Gwint Ø

Długość [mm]

twardość

materiał

Rodzaj łba

Ilość [kg]

1

M 8

25

8,8

Stal węglowa

imbusowe

1

2

35

1

3

60

1

4

85

1

5

M 10

35

8,8

1

6

50

1

7

65

1

8

80

1

LP

Gwint

Długość [mm]

twardość

materiał

Rodzaj łba

Ilość [szt]

1

15X2

120

10,9

Stal węglowa

TORKS

20

2

15×2

140

20

3

15×2

155

20

2. Podkładki 

LP

Wymiary [mm]

Materiał

ilość 
[kg]

śr. wew. x śr. zew. x grubość

1

M6x12x1

Stal węglowa ocynkowana

0,5

2

M8x15x1,5

0,5

3

M10x18x2

1

4

M12x20x2

1

5

M6x12x1

Stal nierdzewna 1.403

0,5

6

M8x15x1,5

0,5

7

M10x18x2

1

8

M12x20x2

1

3. Glikol (400 litrów):
Właściwości:

– bezbarwny

– podwyższona temperatura wrzenia

– stężenie 30-35%

– dobre właściwości smarne

– do temperatury -20°C

Ilość : Pojemniki 100 l – 4 szt

4. Świece zapłonowe

a)     Świece zapłonowe

LP

Średnica X skok x długość gwintu [mm]

Oporność

Właściwości

Odległość pomiędzy elektrodami [mm]

Ilość [szt]

1

M14 x 1,25 x 18

≈ 4 kΩ

Odporne na prace przy dużym
zanieczyszczeniu

0,30

40

2

M18 x 1,5 x 18

0,35

24

b)     Świece zapłonowe z komorą wstępną

LP

Średnica X skok x długość gwintu [mm]

Długość świecy [mm]

Ilość [szt]

1

M14 x 1,25 x 16

200

12

2

M18 x 1,5 x 18

240

12

5. Olej (400 litrów):

Właściwości:

– lepkość 5W40

– wysoka temperatura pienienia

– przeznaczony do pracy z gazem

– wydłużony interwał eksploatacyjny

Ilość: Pojemniki 200 l – 2 szt

6.  Smar molibdenowy  (1kg):

– maksymalnie odporny na oddziaływanie wilgoci

– odporny na pracę przy podwyższonej temperaturze

Ilość: pojemniki 250 g – 4 szt. 

Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne. 

• Kod CPV / Nazwa kodu :

44425200-7
Uszczelnienia gumowe

44316400-2 Drobne
artykuły metalowe

24960000-1 Różne
produkty chemiczne

III. TERMIN / MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Przedmiot zapytania ofertowego należy dostarczyć do firmy Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa w terminie do 05.04.2019r.

Miejsce realizacji zamówienia;   44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b


IV. WARUNKI / KRYTERIA UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
W niniejszym postępowaniu mogą wziąć udział:
• Oferenci, których oferta jest zgodna z przedmiotem zamówienia (parametry oferowanych elementów zgodne z pożądanymi parametrami i ich minimalnymi zakresami wymienionymi w punkcie II zapytania ofertowego). Weryfikacja na podstawie przedstawionej oferty oraz załączonych informacji własnych Oferenta.

• wszyscy zainteresowani (w tym podmioty prowadzące działalność gospodarczą), którzy nie są wykluczeni z postępowania na podstawie zapisów niniejszego zapytania

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych wramach jednej z grup, tj

 1. Śruby

2. Podkładki

3. Glikol

4. Świece zapłonowe

5. Olej

6. Smar
molibdenowy

V. KRYTERIA OCENY OFERTY
Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyniku osiągniętej liczby punktów w oparciu o poniższe kryterium i jego ustaloną wagę. Ilości punktów za kryterium cena będzie stanowić końcową ilość punktów przyznaną danej ofercie. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą końcową ilość punktów.
Kryteria oceny ofert i ich waga (%):
Całkowita cena netto za wykonanie zamówienia w PLN – 100%;

Kryterium  „Cena” (100pkt)
Cena – waga 1000%
Cenę oferty należy obliczyć jako wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia powiększoną o kwotę podatku VAT.
C = Cn + VAT
gdzie:
C- cena oferty
Cn – wartość netto wykonania przedmiotu zamówienia
VAT – wartość podatku VAT
Cena oferty (zarówno brutto, jak i netto) powinna zawierać wszystkie koszty niezbędne dla wykonania Przedmiotu Zamówienia.
Dla zapewnienia równouprawnienia oferentów krajowych oraz zagranicznych ceną podlegającą ocenie będzie łączna cena netto (bez podatku VAT) określona w ofercie, wyrażona w PLN.
Liczba punktów będzie przyznana zgodnie z następującym wzorem:

P = Cmin / Cbo x 100

Gdzie: P – Liczba punktów przyznanych badanej ofercie,
Cmin – najniższa cena zaoferowana w badanych ofertach
Cbo – cena badanej oferty

VI. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
• Ocena formalna ofert polegać będzie na weryfikacji spełnienia przez oferenta warunków opisanych w niniejszym zapytaniu dotyczących kwalifikowania się oferenta oraz oferty tj.
– czy oferent nie jest wykluczony z możliwości składania ofert?
– czy oferta została przygotowana zgodnie z wymaganiami zapytania, zgodnie z załączonym wzorem formularza oferty oraz zawiera wszystkie wymagane załączniki?
– czy oferta została złożona w określonym terminie oraz w sposób określony w zapytaniu?
– czy złożona oferta zawiera informacje niezbędne do dokonania oceny punktowej?
• Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

VII. TERMIN, MIEJSCE I WARUNKI SKŁADANIA OFERT

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres:  biuro@ch4-moto.pl w tytule wiadomości wpisując „Dostawa materiałów zużywalnych”, poczty, kuriera lub też dostarczona osobiście na  adres: zamawiającego 44-282 Czernica, ul. Górnicza 1b nie później niż do dnia 07.03.2019 r. 

• Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
• Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
• W toku badania i oceny ofert, Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.
• O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów za pośrednictwem strony internetowej, telefonicznie lub e-mailowo.

VIII. INFORMACJE NA TEMAT ZAKRESU WYKLUCZENIA
W celu uniknięcia konfliktu interesów zamówienia nie mogą być udzielane podmiotom powiązanym z beneficjentem osobowo lub kapitałowo. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, o ile niższy próg nie wynika z przepisów prawa lub nie został określony przez IZ PO,
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa drugiego stopnia lub powinowactwa drugiego stopnia w linii bocznej lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IX. DODATKOWE INFORMACJE
• Dodatkowych informacji udziela Pni  Daria Bluszcz pod adresem e-mail: biuro@ch4-moto.pl lub Pani Dominika Sopa pod adresem e-mail: d.sopa@ch4-moto.pl

X. ZAŁĄCZNIKI

zapytanie ofertowe nr 7_02_2019 z dnia 4.02.19

Załącznik nr 7_1 – Formularz oferty

Załącznik nr 7_2 – Oświadczenie o wykluczeniach

Załącznik nr 7_3 – Oświadczenie o przetwarzaniu dan.

XI. WARUNKI ZMIANY UMOWY
1. Zamawiający przewiduje dokonywanie istotnych zmian postanowień umowy w przypadku:
a) rozwiązania lub zmiany umowy, która wiąże Zamawiającego z Instytucją pośredniczącą/wdrażającą,
b) nieprzewidywalnych warunków powstałych na skutek prowadzenia badań (skrócenia bądź wydłużenia terminu realizacji badań)
c) niewywiązywania się oferenta z obowiązków wynikających z umowy.
2. W związku z realizacją Projektu B+R charakteryzującego się wysokim stopniem elastyczności, Zamawiający zastrzega sobie także możliwość skrócenia lub wydłużenia okresu obowiązywania umowy.
Wskazane powyżej istotne zmiany postanowień umowy zostaną wprowadzone do umowy pod warunkiem wystąpienia w toku realizacji Projektu okoliczności uzasadniających wprowadzenie zmian w celu należytej realizacji Projektu. Zmiany zostaną wprowadzone w drodze aneksu do umowy.

Zawiadomienie o braku zgłoszenia się oferentów

Czernica, dnia 12.03.2019


Zawiadomienie o braku zgłoszenia się oferentów do zapytania ofertowego 7/02/2019

Uprzejmie informujemy, iż nie wpłynęła do naszej firmy żadna oferta na zapytanie ofertowe 7/02/2019 z dnia 4.02.2019 r.

Z poważaniem

Ch4 Moto Sp. z o.o., Sp. komandytowa